Blog

Onze parochie maakt deel uit van de parochiefederatie “Terlinden-Margraten”.

Wellicht heeft u vragen over wat een parochiefederatie is, waarom en hoe deze wordt ingesteld, welke parochies nog meer lid zijn van de federatie, wie de parochiefederatie bestuurt en wat het lid zijn van een parochiefederatie betekent, ook financieel. Daarop proberen wij hieronder antwoorden te geven.

Parochie:

Een parochie is een kerkelijke organisatievorm rondom een geloofsgemeenschap: met een kerkgebouw, een priester en een bestuur.

Elke parochie is gelegen in een bisdom, waarvan aan het hoofd de bisschop staat.

Een parochie bezit “rechtspersoonlijkheid”, wat wil zeggen dat zij als zodanig rechten en verplichtingen kan hebben. Een parochie kan overeenkomsten sluiten, inkomsten verwerven, zaken (ver)kopen of (ver)huren, vermogen opbouwen en verplichtingen aan gaan.

Een parochie wordt bestuurd door de pastoor en het kerkbestuur, waarvan de leden worden aangesteld door de bisschop van het bisdom waarin de parochie gelegen is. De pastoor, die door de bisschop wordt aangesteld, is de voorzitter van het kerkbestuur. Het kerkbestuur bestuurt het vermogen van de parochie en adviseert de pastoor over het pastorale beleid.

Samenwerking tussen parochies:

De laatste tientallen jaren is ook in het bisdom Roermond nagedacht over de toekomst van de kerk: gelovigen, priesters en inkomsten lopen terug, tegelijkertijd worden de kosten niet minder én wordt van de kerk een gelijk blijvend aanbod verwacht in vieringen, zéker bij doop, communie, vormsel, huwelijk en uitvaart.

Het bisdom stimuleert samenwerking tussen parochies. De gedachte is dat het kerkelijk aanbod op peil kan blijven indien er tussen parochies goed samen wordt gewerkt. Samenwerking kan op verschillende manieren. Voor de parochies in ons dekenaat is gekozen voor een parochiefederatie.

Parochiefederatie:

Bij een federatie zijn meerdere parochies betrokken zodat er ook meerdere priesters werkzaam zijn. Zij vormen samen het pastorale team, dat werkt volgens één pastoraal beleid. Ook worden de mistijden in de parochies op elkaar afgestemd.

In een parochiefederatie blijven de parochies zelfstandig bestaan, maar hebben zij allemaal hetzelfde kerkbestuur, waarin de leden namens de aangesloten parochies zitting hebben.

Elke parochie behoudt haar eigen vermogen. Daarnaast is het de bedoeling dat er –op termijn- in een federatie één gezamenlijke exploitatie en één gezamenlijke begroting en jaarrekening is.  

Het bisdom gaat uit van samenwerking tussen parochies in de vorm van een parochiefederatie.

De Parochiefederatie Terlinden-Margraten:        

De parochies Banholt, Noorbeek en Reijmerstok werkten al samen onder de naam “Cluster Terlinden”. Met de parochie Margraten hebben zij een convenant getekend waarbij zij de parochiefederatie Terlinden-Margraten hebben gevormd. Later heeft zich daar de parochie Scheulder bij aangesloten. Alle parochies hebben officieel één en hetzelfde kerkbestuur, bestaande uit elk twee leden namens de genoemde parochies. Daarnaast is in elke parochie apart een “parochiebestuur” werkzaam dat belangrijk werk doet voor de operationele en organisatorische zaken in de betreffende parochie.

De “7 samenwerkende parochies”:

De huidige federatie bestaat dus uit de parochies Banholt, Margraten, Noorbeek, Reijmerstok en Scheulder. De parochies Mheer en Sint Geertruid zijn nog geen lid van de federatie maar zullen dat op termijn wel worden. Tot dat moment hebben zij elk nog een eigen kerkbestuur. Na hun lidmaatschap zullen ook zij elk twee leden afvaardigen naar het kerkbestuur in de federatie. 

Vanzelfsprekend vindt ook nu al tussen de parochies van de parochiefederatie en de parochies Mheer en Sint Geertruid (“de 7 samenwerkende parochies”) regelmatig overleg plaats, o.a. over de afstemming van de misvieringen en over de verdeling van de gemeenschappelijke kosten.  

Daarnaast zijn er in de 7 parochies gemeenschappelijke kosten (met name: personeel- en huisvestingskosten) die door de 7 parochies in een bepaalde verdeling moeten worden betaald.  

Financieel:

Alle genoemde 7 parochies hebben elk hun eigen financiële exploitatie, begroting en jaarrekening.

Het bisdom verlangt dat met ingang van 2025 in de federatie (waartoe dan ook Mheer en Sint Geertruid zullen behoren) één gezamenlijke exploitatie is, dus met één begroting en jaarrekening voor alle 7 parochies.

Wel houden alle 7 parochies apart hun eigen vermogen, ook per 2025.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke kosten (met name: personeel- en huisvestingskosten) is afgesproken dat hieraan vanaf oktober 2021 door de 7 parochies wordt bijgedragen naar rato van het aantal inwoners van de betreffende parochie.  

Maandoverzicht-April

Doop

In de maand april zijn 2 kinderen gedoopt

Ise: dochtertje van de fam. Schmitz-Thijssens

Chloé: dochtertje van de fam. Bosten-Dumont

Overleden

In de maand april zijn 3 parochianen overleden

  7 april  Martha Cuijpers-Eijssen    94 jaar

11 april  Chir In de Braek                87 jaar

17 april  Lenie Essers-Chermin       88 jaar

Huwelijk

In de maand april hebben geen huwelijken plaatsgevonden

Parochie overzicht-Maart

Doop

In de maand maart zijn geen kinderen gedoopt.

Overleden

In de maand maart zijn 4 parochianen overleden

  2 maart Jean Stassen                89 jaar

11 maart Tiny Hacqier-Souren      73 jaar

11 maart Marlène Hamaekers       73 jaar

31 maart Leo Frijnts                    97 jaar

Huwelijk

In de maand januari hebben geen huwelijken plaatsgevonden

R.-K. Kerk collecteert zondag 6 maart voor hulp aan Oekraïne

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: ‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’. 

Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne. 

Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële hulp.

 Directe lijnen

Katholieke organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse. Geven aan deze organisaties betekent dan ook rechtstreeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne. 

Bidden en geven

Eerder riepen de bisschoppen al op om op woensdag 2 maart te bidden en te vasten voor vrede. Mgr. Van den Hout: ‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruimhartig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht zijn. We geven aan organisaties met directe lijnen in het land zelf, kerken en kerkelijke instellingen die daar al bezig zijn hulp te organiseren. Laten we hen daarin zo veel als mogelijk ondersteunen.'

Maandoverzicht-Februari

Doop

In de maand februari is 1 kindje gedoopt.

Royce: zoontje van de familie Thijssens-Schulteis

Overleden

In de maand februari zijn 3 parochianen overleden

3 februari    Jeanny van den Boorn-Steijns    90 jaar

3 februari    Piet Brouwers                          95 jaar

24 februari  Bertha Bessems- Ortmans         84 jaar

Huwelijk

In de maand januari hebben geen huwelijken plaatsgevonden

 

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework